Logopedski kabinet “Logopedica” se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem te terapijom osoba svih dobnih skupina (djece predškolske i školske dobi, te odraslih osoba) s verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim poremećajima.

Logopedski kabinet “Logopedica” vodi diplomirani defektolog – logoped Irma Nuhić.

Zvanje diplomirani defektolog – logoped Irma je stekla završetkom Defektološkog fakulteta, odsjek logopedija, na Univerzitetu u Tuzli. Posjeduje višegodišnje iskustvo u struci, koje je stekla radeći u više državnih i nevladinih institucija među kojima su:

  • “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju”, Sarajevo;
  • Nevladina organizacija “Društvo ujedinjenih građanskih akcija – DUGA”, Sarajevo;
  • “Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora”, BL.

Od januara 2010 godine radi kao samostalni logoped u SOD Logopedica.

Misija

Naša misija je osigurati svim osobama s govorno-jezičnim poremećajima, kvalitetnu dijagnostiku, terapiju i profesionalnu pomoć na human i moderan način.

Vizija

Biti prvi u pružanju najkvalitetnijih usluga na inovativan i srdačan pristup.

Olakšati osobama i porodicama djece s govorno-jezičnim poteškoćama što brži i bolji pristup logopedskim uslugama bez „dugih lista čekanja“.

Upoznati i educirati   širu javnost o vrijednosti i važnosti logopedije kao nauke i logopeda kao stručnjaka u svim društvenim sferama.